Golden Zen
中文简体   |   English

Wax series

paraffin wax
paraffin wax

Fully Refined Paraffin Wax:54/56/58/60/62/64/66/68#


Address:Room 1501,NO.950,Dalian Road,Yangpu District,Shanghai,China
Phone:+86 021 50493978 Fax: +86 021 50493979            Email: jiayong.zhang@goldenzenchina.com
Shanghai certificate 12011378